Blog Xplore Health

marcador molecular

    Fase 3: Un cop produïda la proteïna, la pots extreure i dur a terme una electroforesi per identificar quin organisme la produeix en més quantitat per tal que pugui ser usat com a productor del fàrmac.


    Després, encara caldrà fer proves amb animals i humans.