Nota prawna

Dane właściciela serwisu internetowego

Domeny: www.xplorehealth.eu lub www.xplorehealth.org

Właściciel: Prywatna Fundacja Parc Científic Barcelona

Adres: Baldiri Reixac, 10-12, 08028 Barcelona

Dane właściciela serwisu internetowego

Domeny: www.xplorehealth.eu lub www.xplorehealth.org

Właściciel: Prywatna Fundacja Parc Científic Barcelona

Adres: Baldiri Reixac, 10-12, 08028 Barcelona

Telefon: (+ 34) 93 402 90 60
Fax: (+ 34) 93 402 90 63
Adres e-mail: info@pcb.ub.cat
Rejestr: Wpisana do Rejestru Fundacji Generalitat Katalonii w Barcelonie z numerem 1149  
Hiszpański Kod Identyfikacji Fiskalnej CIF: G61482832

Ogólne warunki użytkowania serwisu internetowego www.xplorehealth.eu

Cele serwisu internetowego

Celem niniejszego serwisu internetowego jest przedstawienie Xplore Health i rozpowszechnienie informacji na temat badań biomedycznych i działań rezalizowanych w ramach tego projektu, jak również ułatwienie dostępu do narzędzi edukacyjnych dotyczących tej tematyki.

Xplore Health jest projektem finansowanym przez 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej, koordynowany przez Parc Científic Barcelona przy współpracy z Konsorcjum europejskich instytucji (Centre of the Cell, European School Net [EUN partnership AISBL], European Network of Science Centros and Museums [ECSITE] oraz Ubach Munné & Asociados), zwanych dalej Konsorcjum i przy udziale prywatnego kapitału.

 

Akceptacja zasad korzystania

Dostęp do niniejszego serwisu internetowego nadaje osobie, która z niego korzysta status użytkownika, co w konsekwencji oznacza z jej strony akceptację ogólnych zasad korzystania, zaś powinnością użytkowników jest zapoznanie się z nimi.

Fundacja Parc Científic Barcelona zastrzega sobie prawo do modyfikowania ogólnych zasad, za przyzwoleniem Konsorcjum, jak również do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w sposobie funkcjonowania tego serwisu internetowego, oraz ogólnie rzecz ujmując, elementów wchodzących w skład jego strony graficznej i konfiguracji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje, które figurują w serwisie internetowym są udostępnione użytkownikom jako informacje pochodzące ze źródeł własnych jak i zewnętrznych. Konsorcjum stosuje właściwe środki, aby potwierdzić, że te informacje są dokładne, kompletne, adekwatne i aktualne. Jednakże Konsorcjum nie gwarantuje absolutnej wiarygodności informacji, które są publikowane, ani nie jest za nie odpowiedzialne, gdyż mogą one zawierać błędy (w tym typograficzne).

Fundacja Parc Científic Barcelona nie gwarantuje, że serwis internetowy i serwer będą działać niezawodnie, oraz zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia jego funkcjonowania, bez konieczności uprzedzenia, aby przeprowadzić prace konserwacyjne, naprawcze, aktualizacyjne lub ulepszające strony.

Fundacja Parc Científic de Barcelon nie gwarantuje, że serwis internetowy i serwer są wolne od wirusów oraz nie jest odpowiedzialne za szkody mogące powstać z racji dostępu użytkownika do serwisu internetowego lub z niemożliwości dostępu do niego.

Korzystanie z serwisu internetowego, jego treści i usług

Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego jest bezpłatne i nie wymaga żadnej rejestracji ze strony użytkownika, oprócz w przypadku określonych funkcji.

Użytkownicy powinni korzystać z tego serwisu internetowego w poprawny sposób, zgodnie z ogólnymi zasadami, z obowiązującym prawem, w dobrej wierze oraz nie będą oni wykorzystywać informacji, czynności lub usług udostępnianych im przez Konsorcjum, w celach sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i porządkiem publicznym.

Użytkownicy za pośrednictwem strony internetowej nie podejmą żadnych działań mogących uszkodzić lub zniekształcić treści, nie będą przeszkadzać w dobrym funkcjonowaniu serwisu internetowego oraz nie przysporzą problemów technicznych przenosząc elementy mogące zawierać wirusy informatyczne lub mogące uszkodzić, zakłócić lub przechwycić całkowicie lub częściowo tę stronę internetową.

Cookies

W żadnym wypadku cookies lub inne podobne środki nie zostaną wykorzystane do przechowywania informacji mogącej pozwolić na zidentyfikowanie osoby fizycznej - użytkownika serwisu internetowego.

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać cookies w czasie swego surfowania po Internecie, powinien wyłączyć odpowiednią opcję w przeglądarce, aby nie dopuścić do instalacji cookies na swoim komputerze.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Niniejszy serwis internetowy i wszystkie jego treści, włącznie z tekstami, obrazkami, narzędziami multimedialnymi, dźwiękiem, markami, logotypami i innymi znakami rozpoznawczymi oraz z jakimkolwiek innym materiałem stanowią własność członków Konsorcjum, powiązanych z nimi organizmów lub osób trzecich, które zezwoliły na wykorzystanie tych treści któremukolwiek z członków Konsorcjum i są chronione przepisami prawa narodowego i międzynarodowego dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.

Konsorcjum przyznaje licencję Creative Commons narzędziom Xplore Health publikowanym na licencji „Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne-Bez Utworów Zależnych” (by-nc-nd), która nakazuje w każdorazowo podać twórcę dzieła, nie zezwala na jego wykorzystanie w celach komercyjnych ani na tworzenie na jego podstawie pochodnych (http://creativecommons.org/licenses/). Jednakże zezwala na jego wykorzystanie na użytek własny, edukacyjny i niekomercyjny. W kwestii narzędzi multimedialnych, takich jak wirtualne doświadczenia, gry wideo czy animacje, ich pobieranie nie jest dozwolone w żadnym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o dokumenty dostępne w dziale „Zasoby dla nauczycieli”, licencja jest typu „Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne-Na tych samych warunkach” (by-sa), która z kolei zezwola na ich pobieranie i modyfikację, pod warunkiem zachowania adresu internetowego Xplore Health oraz logotypów obecnych w dokumencie.

Użytkownik akceptuje licencję i nie będzie mógł wykorzystać treści tej strony internetowej w inny sposób niż jak określono w powyższym paragrafie, a zwłaszcza nie będzie mógł przyznać licencji osobom trzecim ani rozpowszechniać na skalę komercyjną narzędzi Xplore Health, chyba że za wyraźną zgodą Konsorcjum.

Prośby o pozwolenie na kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów Xplore Health na skalę komercyjną powinny być kierowane pod adres:

Parc Científic Barcelona

C/Baldiri Reixac, 4, Planta 4

Barcelona 08028

España

xplorehealth@pcb.ub.cat

Dostęp do strony internetowej, surfowanie po niej oraz korzystanie z niej przez użytkownika nie oznacza ze strony Konsorcjum częściowej lub całkowitej rezygnacji ze swoich praw własności intelektualnej, ich przekazania, licencjonowania ani ich cesji, oprócz przypadków gdzie byłoby to wyraźnie zaznaczone.

W drodze wyjątku, użytkownikom umożliwia się ściąganie plików z działu „Zasoby dla nauczycieli”, pod warunkiem, że będą one wykorzystywane zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym oraz z ogólnymi zasadami.

Członkowie Konsorcjum zastrzegają sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego cywilnego i/lub karnego przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej, dopuszczającej się pogwałcenia któregokolwiek z praw własności przemysłowej i intelektualnej tutaj wymienionych.

Linki

W niniejszym serwisie internetowym można znaleźć różne linki odsyłające do stron internetowych niezależnych od Xplore Health. Linki te mają za zadanie bezinteresownie umożliwić i ułatwić dostęp do źródeł, informacji oraz do innych stron internetowych należących do podmiotów powiązanych z Konsorcjum.

Członkowie Konsorcjum nie mają żadnej kontroli nad informacjami i treścią, dostępnymi za pomocą wspomnianych linków ani nie odpowiadają za nie.

Z drugiej zaś strony niedozwolone jest umieszczanie przez osoby trzecie linków do własnych stron internetowych na stronie Xplore Health, za pomocą metod flaming i inlining lub jakiegokolwiek innego środka mogącego zmylić użytkownika odnośnie przynależności strony internetowej lub jej zawartości.

Prawodawstwo i sądownictwo

Ogólne zasady i wszelkie relacje, jakie nawiążą się między użytkownikiem a członkami Konsorcjum z powodu korzystania z tego serwisu internetowego podlegać będą hiszpańskiemu prawodawstwu.

Członkowie Konsorcjum i użytkownik, rezygnując jednoznacznie z innego sądownictwa, któremu mogliby podlegać, zdają się na decyzję Sądów i Trybunałów miasta Barcelona w przypadku zaistniałych kwestii lub działań będących wynikiem korzystania z serwisu internetowego, interpretacji, zastosowania lub przestrzegania ogólnych zasad.