Avís legal

Dades del titular del lloc web

Dominis: www.xplorehealth.eu o www.xplorehealth.org

Titular: Fundació Privada Parc Científic Barcelona

Adreça: Baldiri Reixac, 10-12, 08028 Barcelona

Telèfon: (+34) 93 402 90 60
Fax: (+34) 93 402 90 63
Correu electrònic: info@pcb.ub.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona núm. 1.149
CIF: G61482832

Condicions generals d’ús del lloc web www.xplorehealth.eu

Finalitats d’aquest lloc web

Aquest lloc web té la finalitat de donar a conèixer Xplore Health i divulgar informació sobre recerca biomèdica i sobre les activitats que es duen a terme en el marc d’aquest projecte, així com facilitar l’accés a eines educatives entorn d’aquesta temàtica.

Xplore Health és un projecte finançat pel 7è. Programa Marc de la Comissió Europea que està coordinat pel Parc Científic Barcelona en col·laboració amb un Consorci d’institucions europees (Centre of the Cell, European School Net [EUN partnership AISBL], European Network of Science Centres and Museums [ECSITE] i Ubach Munné & Asociados), en endavant el Consorci, i amb el suport de capital privat.

   

Acceptació de les condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització atribueix a la persona que el du a terme la condició d’usuari i per tant implica l’acceptació per part seva d’aquestes condicions generals d’ús, i és responsabilitat dels usuaris conèixer-les.

La Fundació Parc Científic Barcelona es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals, d’acord amb el Consorci, així com de realitzar canvis sense avís previ de l’operativitat del lloc web i, en general, dels elements que integrin el seu disseny i configuració.

Exempció de responsabilitat

La informació que consta en aquest lloc web es posa a disposició dels usuaris com a informació pròpia i de tercers. El Consorci posa els mitjans raonables per tal de comprovar que aquesta informació sigui exacta, completa, idònia i actual. No obstant això, el Consorci no garanteix, ni es responsabilitza de la fiabilitat absoluta de la informació que publica ja que aquesta pot estar subjecta a errors (incloent errors tipogràfics).

La Fundació Parc Científic Barcelona no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin operatius en tot moment, i es reserva el dret de suspendre temporalment la seva operativitat, sense necessitat d’avís previ, per tal d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del web.   

La Fundació Parc Científic Barcelona no garanteix que el web i el servidor no estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys que es puguin causar per l’accés al lloc web per part de l’usuari o per l’impossibilitat d’accedir-hi.

Ús del lloc web, dels seus continguts i serveis

L’ús d’aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva utilització no requereix cap registre per part de l’usuari, excepte per a determinades funcionalitats.

Els usuaris hauran d’utilitzar aquest lloc web de forma correcta, d’acord amb aquestes condicions generals, amb la legislació vigent i la bona fe i no utilitzaran la informació, activitats o serveis que el Consorci posa a la seva disposició per dur a terme activitats contràries a les lleis, la moral o l’ordre públic.

Els usuaris no realitzaran, a través del lloc web, cap acció que pugui causar dany o alteracions en els seus continguts, no obstaculitzaran el bon funcionament del lloc web ni causaran problemes tècnics, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment aquest web.   

Cookies 

En cap cas les galetes o cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

En cas que l’usuari no desitgi rebre cookies durant la seva navegació, haurà de desactivar l’opció corresponent al seu navegador, de manera que impedeixi la instal·lació de cookies en el seu ordinador.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, eines multimèdia, so, marques, logotips i signes distintius, i qualsevol altre material, són propietat dels membres del Consorci o dels organismes vinculats a aquests o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a algun membre del Consorci, i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

El Consorci confereix la llicència Creative Commons a les eines d’Xplore Health que es publiquen sota la llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd), que obliga a citar en tot cas l’autoria de l’obra i no permet el seu ús comercial ni la generació d’obres derivades (http://creativecommons.org/licenses/). No obstant això, sí que permet que es pugui utilitzar per a ús personal, educatiu i no comercial. Pel que fa a les eines multimèdia com experiments virtuals, videojocs o animacions, en cap cas es podran descarregar. Pel que fa als documents disponibles a la secció de “Recursos per a educadors”, la llicència serà Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual (by-sa), que sí que permetrà que es descarreguin i es modifiquin, sempre que es mantingui l’adreça web d’Xplore Health i els logotips presents en el document.

L’usuari accepta la llicència i no podrà fer cap altre ús dels continguts d’aquest lloc web, diferent dels especificats al paràgraf anterior, especialment no podrà atorgar llicències a tercers ni distribuir comercialment les eines d’Xplore Health, excepte si s’arriba expressament a un acord amb el Consorci.  

Cal adreçar les peticions de permisos per reproduir o distribuir comercialment materials d’Xplore Health a:

Parc Científic Barcelona

C/Baldiri Reixac, 4, Planta 4

Barcelona 08028

Espanya

xplorehealth@pcb.ub.cat

L’accés, navegació i ús d’aquest lloc web per l’usuari no implica en cap cas la renúncia, transmissió, llicència, ni cessió total o parcial per part del Consorci dels seus drets de propietat intel·lectual excepte en els casos en què expressament s’indiqui.

Com a excepció s’habilita els usuaris i se’ls permet descarregar els arxius de la secció de “Recursos per a educadors”, sempre que en facin ús de conformitat amb la llei, la moral i l’ordre públic, i amb aquestes condicions generals.

Els membres del Consorci es reserven el dret a exercitar les accions judicials, civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques que violin qualssevol dels drets de propietat industrial i intel·lectual aquí esmentats.

Enllaços

En aquest lloc web es poden trobar diversos enllaços que condueixen a pàgines web independents d’Xplore Health. Aquests enllaços tenen la finalitat de facilitar i propiciar, sense cap ànim de lucre, l’accés a fonts, a informació i a altres webs d’entitats relacionades amb el Consorci.

Els membres del Consorci no es fan responsables ni tenen cap control sobre la informació i els continguts als quals s’accedeixi a través dels esmentats enllaços.

D’altra banda queda prohibit l’establiment per terceres persones d’enllaços entre la seva pàgina web i la pàgina web d’Xplore Health mitjançant framing, inlining o qualsevol altre mitjà que pugui portar a confusió els usuaris respecte a la titularitat del lloc web o dels seus continguts.  

Política de privacitat:

L’accés als serveis i activitats que s’ofereixen a través d’aquest lloc web pot estar condicionat a la formalització d’un formulari de registre o l’enviament d’un correu electrònic.

La formalització de dades personals no és obligatòria. En tot cas, els usuaris que facilitin les seves dades personals seran els únics responsables de garantir-ne la veracitat i autenticitat.

Les dades de caràcter personal recollides a través d’aquest lloc web seran tractades de manera lleial i lícita i d’acord amb els principis i drets establerts a les disposicions legals aplicables sobre Protecció de Dades Personals. El Consorci adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir-ne la seguretat.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals i totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i els membres del Consorci derivades de l’ús d’aquest lloc web es regiran per la legislació espanyola.

Els membres del Consorci i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a aquelles qüestions que puguin suscitar-se o les accions que es puguin dur a terme derivades de l’ús d’aquest lloc web, o de la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions generals.